Literatürler

Uyku Bruksizminin Seramik Restorasyon Başarısızlığı ile İlişkisi

Sistematik derleme ve meta-analiz

Gilberto de Souza Melo, DDS, bir Elis gelangela Batistella, DDS, b Eduardo Bertazzo-Silveira, DDS, c

Thais Marques Simek Vega Gonçalves, PhD, d Beatriz Dulcineia Mendes de Souza, PhD, e André Luís Porporatti, PhD, f Carlos Flores-Mir, PhD, g ve Graziela De Luca Canto, PhD h

Estetik prosedürlere olan  talep,  
oklüzal kuvvetlere dayanabilecek  
 Sorun bildirimi. Seramik restorasyonlar mükemmel optik özellikleri nedeniyle popülerdir. Bununla birlikte, başarısızlıklar hala 
estetik restoratif materyallerin  
 büyük bir endişe kaynağıdır ve diş hekimleri aşağıdaki soru ile karşı karşıyadır: uyku bruksizmi (SB), seramik restorasyon 
gelişmesine yol açmıştır. Ağırlıklı olarak  
 başarısızlıklarının sıklığının artmasıyla ilişkili midir? 
cam parçacıklarından oluşan dental  
seramikler,  metal altyapı ileAmaç. Bu sistematik derlemenin ve meta-analizin amacı, SB varlığının artmış seramik restorasyon başarısızlığı ile ilişkili 
birleştirilmedikçe posterior bölgedeki uygulamalar için  
 olup olmadığını değerlendirmektir. 
   
yeterli kırılma direncine sahip değildir. 1  
Bunla birlikte, servikal bölgedeki metalAraç ve yöntemler. Uyku bruksizmine sahip katılımcılara uygulanan seramik restorasyonların kısa ve uzun süreli sağkalım oranını değerlendiren gözlemsel ve klinik çalışmalar seçilmiştir. 
     Uyku bruksizm tanı kriterleri aşağıdakilerden en az birini içermelidir: 
görünürlüğü protezin estetiğini etkileyebilir.  
 Anket, klinik değerlendirme veya polisomnografi. Non peer reviewed  3 literatür veri tabanı yanı sıra yedi veri tabanı araştırılmıştır. Yanlılık riski, istatistik değerlendirme ve inceleme aracı (MAStARI) kontrol listesinin meta analizi kullanılarak değerlendirildi. 
Bu nedenle, yüksek güce sahip kristalin  
    
seramik restorasyonlar popüler hale  
   

gelmiştir. 2,3

Başlangıçta, yüksek mukavemetli seramikler feldspatik porselen ile kaplanmıştır 4 ; Fakat veneerlenen porseleninin chippinge uğradığı bildirilmiştir. 5-9

Daha sonra, monolitik seramik bloktan üretilen restorasyonlar popülerlik kazanmıştır. Bunlar termal genleşme altında farklı fiziksel davranışlara sahip çoklu katmanların olmaması nedeniyle daha iyi özelliklere sahiptir. 3

Sonuçlar. Nitelikli sentez için sekiz çalışma, ancak meta-analiz için sadece 5 çalışma dahil edilmiştir. Üç çalışma orta riskli, 5 çalışma yüksek yanlılık riski olarak sınıflandırılmıştır. Çalışmalar arasında klinik ve metodolojik heterojenliğin yüksek olduğu

düşünülmüştür. Artan tehlike oranı ve olasılık oranı  sadece ön  bölge seramik veneerler için gözlendi. Bununla birlikte, metaanaliz ve sınırlı sayıda çalışmadan elde edilen sınırlı veriler, uyku bruksizmi ve diğer seramik restorasyon türleriyle ilgili genel başarısızlık oranlarındaki farklılıkların herhangi bir ilişkiyi desteklemediğini veya reddetmediğini göstermiştir.Genel kanıt kalitesi GRADE kriterlerine göre çok düşük kabul edildi.

Kararlar. Bu sistematik derlemenin sınırlamaları içinde, metaanalizden elde edilen genel sonuç uyku bruksizmi ile seramik restorasyonlar için artan başarısızlık oranları arasında herhangi bir ilişkiyi desteklememiştir. (J Prosthet Dent 2017)

                1

Klinik Etkiler

Seramik restorasyon başarısızlıkları istenmeyen bir sonuçtur. Uyku bruksizmiyle olan olası bir ilişkiye dair sınırlı kanıt, oklüzal aşırı yüklenme ile restorasyon başarısızlıklarının ortaya çıkması arasındaki karmaşık ilişkinin hala belirsiz olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, klinisyenler uyku bruksizmi tanısı olan bireyler için protez planlarken dikkatli olmalıdırlar.

Seramik restorasyonların özellikle çok katmanlı seramiklerin mekanik özelliklerindeki iyileşmeye rağmen, kırık hala en yaygın başarısızlık olarak rapor edilmektedir, 10 3,8 Bu özellikler restorasyon başarısızlıklarıyla ilişkili olabilir, çünkü oklüzal aşırı yük anormal mekanik stres oluşturabilir. 11,12

Amerikan Uyku Akademisi Tıp Akademisi’ne göre, uyku bruksizmi (SB) dişlerin sıkılması veya öğütülmesi ve / veya uyku sırasında çene kemiğinin desteklenmesi veya itilmesi ile karakterize tekrarlayan çene-kas aktivitesidir. 13 Ek olarak, SB’nin diğer belirti ve semptomları diş aşınması, dil ve yanak girintileri, çene kilitleme, kas hipertrofisi sabah baş ağrıları, kas ağrısı ve yorgunluğu içerebilir. 14 SB tanısı için altın standart polisomnografi (PSG) incelemesi olmuştur, ancak maliyeti ve hasta erişilebilirliği kullanımını sınırlandırmaktadır. 15 Alternatif olarak, klinik muayene ile ilişkili bir anket tabanlı değerlendirme genellikle büyük örnekler için daha uygundur. 16

Ayrıca, SB prevalansının genel yetişkin popülasyonunun yaklaşık% 8’i olduğu bildirilmektedir. 17,18

Birçok seramik sistemi uzun süreli klinik performans kanıtı olmadan pazarlanmıştır, 19 ve bazı çalışmalar seramik restorasyonların klinik olarak yeterli mekanik özelliklere sahip olduğunu göstermesine rağmen, SB’nin seramik restorasyonu olan bireylerde oynadığı rol hala belirsizdir. 12 Bu nedenle, bu sistematik gözden geçirmenin amacı aşağıdaki  soruyu cevaplamaktır: “ Uyku bruksizmi, seramik restorasyon başarısızlıklarının sıklığının artmasıyla ilişkili midir? ”

ARAÇ VE YÖNTEMLER

Bu sistematik inceleme, Sistematik İncelemeler için Tercih Edilen Raporlama Öğeleri ve Meta Analizler (PRISMA) kontrol listesi. 20 Çalışma protokolü CRD4201604847 kayıt numarası altında Sistematik İncelemelerin Olası Kayıtlarında (PROSPERO; İnceleme ve Yaygınlaştırma Merkezi, York Üniversitesi ve Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü) tescil edildi. 21

SB’ine sahip katılımcılarda sabit seramik restorasyonların kısa ve uzun dönemli değerlendirmesini araştıran klinik veya gözlemsel çalışmalar ve değerlendirilen çalışmalar bu incelemeye dahil edilmiştir. Kalıcı simantasyondan sonra en az 1 yıl takip süresi kısa vadede kabul edilirken, ortalama en az 5 yıl takip süresi uzun vadede kabul edildi. Yayın zamanı, yaşı veya cinsiyet kısıtlaması uygulanmadı ve sadece Roma alfabesindeki yayınlar kabul edildi. Kırıklar, çatlaklar,chippingler, restorasyonun dişten ayrılması ve porselenin core’dan delaminasyonu, ikincil çürük ve geri dönüşümsüz pulpitis gibi biyolojik komplikasyonların hepsi başarısızlık olarak kabul edildi. Uyku bruksizmi, aşağıdaki kriterlerden en az biri ile teşhis edilmelidir: anketler, klinik değerlendirme veya polisomnografi.

Eliminasyon kriterleri ise: örneklerin kraniyofasiyal anomalileri, genetik sendromları veya nöromüsküler hastalıkları olan bireyleri içerdiği çalışmalar; deneklerin çocukları (13 yaşından küçük) içerdiği çalışmalar; çıkarılabilir veya implant destekli protezlerin yanı sıra metal-seramik, kompozit reçine ve seramik için optimize edilmiş polimerin(ceromer) hayatta kalma oranını değerlendiren çalışmalar,1 yıldan az takip süresi olan çalışmalar; SB’nin tanı ölçütlerine sahip olmadığı veya belirsiz olduğu (yazarlarla iletişim kurmaya çalıştıktan sonra bile) yapılan çalışmalar; eksik bilgi, bruksizm deney grubu olmayan çalışmalar; ve incelemeler, vaka raporları, protokoller, kişisel görüşler, mektuplar, posterler, konferans özetleri veya laboratuvar araştırmaları.

Aşağıdaki bibliyografik veritabanlarının her biri için uygun kelime kombinasyonları ve kısaltmalar geliştirilmiştir: Embase, Latin Amerika ve Karayipler Sağlık Bilimleri (LILACS), LIVIVO, PubMed (Medline dahil), Science Direct, Cochrane Kütüphanesi ve Web of Science. Google Akademik, OpenGrey ve ProQuest Dissertations ve Theses Global’de de hakemli bir literatür taraması yapıldı ( Tamamlayıcı Tablo 1 ). Ek makaleler, dahil edilen çalışmaların referans listesi kontrol edilerek ve uzmanlarla e-posta ile temas edilerek manuel olarak aranmıştır. Referanslar yazılım (EndNote X7; Thomson Reuters) kullanılarak yönetildi. Tüm veritabanı aramaları başlangıç ​​kapsamından 25 Eylül 2016’ya kadar yapılmıştır.

SONUÇLAR

Elektronik veri tabanlarında arama 1162 çalışma ve yinelenen referanslar kaldırıldıktan sonra 672 kayıt kaldı. Ayrıca 58 çalışma tanımlanmıştır.Gözden geçirenler, uygunluk için 29 çalışmayı düşündüler, bunlardan 21’i 33 e 53 tam metin okumasından sonra hariç tutuldu ( Tamamlayıcı Tablo 2 ) ve nitel analiz için 8 çalışma dahil edildi.

Dahil edilen 8 çalışmadan 1’i Avustralya’da gerçekleştirildi, 24 3 Avusturya’da, 25-27 3 İtalya’da, 28-30 ve 1 İspanya’da. 31 Hepsi retrospektif kohort çalışmalarıydı. Katılımcıların yaşları 19 ile 71 yaş arasında, takip süresi 12 ile 261 ay arasında değişmekteydi. Seramik restorasyonlar göz önüne alındığında, çalışmaların çoğunda başarısızlığın ana nedeni kırık olarak görülmüştür, 24-27 ardından debonding-ayrılma 30,31 ve chipping. 28

Tek bir çalışmada uyku bruksizmi bir anket ve klinik muayene ile teşhis

edildi 28 ; diğerleri sadece klinik değerlendirme rapor ettiler. tablo 1 dahil edilen çalışmaların tanımlayıcı özelliklerini özetler.

Genel önyargı riski ile ilgili olarak, orta düzeyde risk altında 3 çalışma dikkate alınmıştır, 28,29,31 ve 5’i yüksek risk altındadır.24-27, 

Beier ve ark. 1335 seramik restorasyonun uzun dönem sağ kalımını 20 yıl boyunca değerlendirmişlerdir. Deney 106’sı bruxer 302 katılımcıdan oluşmaktaydı.SB (uyku bruksizmi) grubundan dolayı artmış kümülatif başarısızlık riski rapor edilmiştir.Aynı grup bu kez

arka dişlerdeki cam-seramik inley ve onleylerin klinik performansını değerlendirmek için başka bir çalışma yürüttüler ve 120 katılımcının 40’ı bruxer idi. 26 Bu çalışmanın sonuçlarında SB grubunda tek bir başarısızlığın meydana geldiğini; bu nedenle istatistiksel analiz yapılmadığı ve ilişki bildirilmedi rapor edilmiştir. Beier ve ark. 27 ayrıca, yarısı SB tanısı olan 84 katılımcıda 20 yıla kadar ön bölge seramik veneerlerin klinik performansını değerlendirdi. SB grubunda artmış kümülatif başarısızlık riski bildirilmiştir.

Fabbri ve ark. 28 5 yıldan fazla süren 860 anterior ve posterior lityum disilikat restorasyonu değerlendirdi ve 312 katılımcıdan 52’si bruxer idi.İlgili yazar SB grubundaki örnek özellikler hakkında ek veriler sağlamıştır (G. Fabbri, kişisel iletişim, 16 Kasım 2016). Bu çalışmanın sonuçlarına dayanarak, SB ile başarısızlıkların meydana gelmesi arasında bir ilişki bulunmamıştır. Granell-Ruíz ve ark. 31  30’u bruxer olan 70 katılımcıda bruksizmin anterior seramik restorasyonların hayatta kalması üzerine etkisini araştırdı.Bu çalışmanın bulguları SB’nin artan oranlarla ilişkili olduğunu göstermektedir.

Tablo 1. Dahil edilen ürünlerin tanımlayıcı özelliklerinin özeti (n = 8)

     SB Tanı Yöntemleri / Derecelendirme
Çalışma, Yıl; ÜlkeNumune Boyutu, nVaka / Kontrol,Yaş (y) Aralığı,Takip SüresiSistemi (Lobbezoo
(Grup)/ dişi (%)n (%)ortalama ± SS(Ay)et al 10 ; 2013)
Beier ve diğ., 27 2012;84 katılımcı / 46 kadınBruksizm44,42 ± 13,14118 ± 63Kendi beyanı; Klinik muayene
Avusturya (laminate veneer)(örneğin% 55’i) 318 diş42 (% 50)  (sıkma veya taşlama belirtileri)
  Kontrol   
  42 (% 50)   
      
Beier ve diğ., 25302 katılımcı / 182 kadınBruksizm46.51 ± 13.14102 ± 60Kendi beyanı; Klinik muayene
2012; Avusturya(örneğin% 60’ı) 1335 diş106 (% 35.1) Oklüzal  (oklüzal aşınma belirtileri)
(inleyler, onleyler, koruyucu (n = rapor   
Laminate veneerler, tek edilmedi)   
kronlar) Kontrol   
  196 (% 64,9)   
      
Beier ve diğ., 26120 katılımcı / 74 kadınBruksizm46.2 ± 12.5111 ± 63Doğrudan sorular ve katılımcı davranış ve
2012; Avusturya (inley ve(örneğin% 61,7’si) 587 diş40 (% 33) Oklüzal  dişlerin görsel olarak gözlemlenmesi
onley) koruyucu (n = rapor  (kenetleme, öğütme ve gıcırdatma yoluyla
  edilmedi)  yönlerin varlığı)
  Kontrol   
  80 (% 67)   
      
Fabbri ve diğ., 28312 katılımcı / 169BruksizmErkekler12-72Anket (sabah veya akşam saatlerinde kas
2014; İtalya (onlaylar, tekkadın (% 54.2) 808 diş52 b ( % 16.6)19-61 veya dişlerde hassasiyet, sabah baş ağrısı;
kronlar, veneerler) KontrolKadın eşinden öğütülen diş sesleri bildirildi;
  260 (% 83.4)19-71 dişlerin sıkışma hissi ve sık sık diş kırıkları
     veya doğrudan restorasyonlar) Ağız içi

klinik değerlendirme b

Granell-Ruíz ve diğ., 31 2014;70 katılımcı / 53 kadınBruksizm46 yıl (18-74)36-132Dişlerin klinik muayenesi (sıkma veya
İspanya (laminate(örneğin% 75.7’si) 323 diş30 (% 42.9) Oklüzal  öğütme faaliyetlerinin sonuçları dişlerde
veneerler) koruyucu (n = 15)  görülebilir ve bruxing alışkanlığı ile uyumlu)
  Kontrol   
  40 (% 57.1)   
      
Monaco ve diğ., 29398 katılımcı / 261 kadınBruksizm48,6 (18-84)12-60Parafonksiyonların varlığı (kenetleme veya
2013; İtalya (tek kronlar)(örneğin% 65,6’sı) 1132 diş125 (% 31.4) Oklüzal guard  bruksizm); Aşınma yüzeyi olmadan parafonksiyon
  (n = 66) Kontrol 273 (%68.6)   
Simeone ve Gracis, 30107 katılımcı / 73 kadınBruksizm52 ± 1512-132Bruksizmin oklüzal bulguları ve klinik
2015; İtalya (tek(örneğin% 68,2’si) 275 diş25 (% 23.5)  semptomları
kronlar) Kontrol   
  82 (% 76.5)   
      
Smales ve Etemadi, 24 2004;50 katılımcı // n kadınBruksizmRapor edilmemiş12-72Çok aşınmış karşıt dişlerde eşleşen
Avustralya (onlaylar)(rapor edilmedi) 97 diş10 (% 20) Oklüzal  fasetler ve masseter kaslarının genişlemesi
  koruyucu (n = rapor   

edilmedi)

Kontrol

40 (% 80)

Tablo 1. (n = 8)

Bölge (Ön ve / veya Arka) ve   Bulgular (RR, OR, HR,  
    n /%, KorelasyonSB ile İlgili Temel Sonuç 
SeramikBaşarısızlık, n (%)                                 Sağkalım Oranı (% / y)Sağlanan) Çalışma tasarımı 
Anterior veneerler (n = 318)29 başarısızlık (% 9.8)94.4% 5 y 94.1% 8 y 93.5% 10 yHR = 7,74 CIMevcut parafonksiyonaRetrospektif kohort 
tip 85.7%15 y 82.9% 20 y(2,5-24,14) CI =%bağlı 7.7 kat daha fazlaçalışması
Silikat (feldspatik porselen, lösit ısı   95 ( P =. 001)problem riski 
preslenmiş seramik veya lityum disilikat      
ısı preslenmiş seramik)      
       
Ön ve arka95 başarısızlık (% 8,4)97.3% 5 y 95.6% 8 yHR = 2,31 CITüm restorasyon tipleri için,Retrospektif kohort 
Tek kronlar (n = 470) veneerler (n 93.5%10 y 85.8% 15 y(1,28-4,06) CI =%bruxerlerda başarısızlık içinçalışması
= 318) onlayler(n = 213) 78.5%20 y95 ( P =. 004)belirlenen risk 2,3 kat daha 
inleyler (n = 334)    yüksek 
tip      
Cam-seramik      
       
arka27 başarısızlık (% 4.9)OnlaylarDaha büyük başarısızlık riskiBruksizm ile ilişkili artmışRetrospektif kohort 
Onleyler (n = 213) 98.9%5 y 99.1% 8 yyok ( P =. 408)başarısızlık oranı yokçalışması
İnleyler (n = 334) 92.4%10 y 92.4% 20 y   
Tek yüzeyli inleyler (n = 38) İki İnleyler    
yüzeyli inleyler (n = 141) Üç yüzeyli 98.9%5 y 97.3% 8 y   
inleyler (n = 155) 96,8%10 y 87,2% 15 y   
tip 81.5% 20 yıl    
Cam-seramik      
       
Ön ve arka (dişler)Diş destekliÖn kuron Kaplamalı 97.5% 5 yıl
 restorasyonlarda 25 
Tek kronlar (n = 428) veneerlerbaşarısızlık (% 3.1)            Monolitik  95.7% 5 yıl
(n = 318) onlayler (n = 62) Arka kuron 95.4% 5
  yıl
tip Monollitik 96.1% 5 yıl
Lityum disilikat Ön bölge kuron 96.3%
  5 yıl
  yekpare % 100 5 yıl
  Arka kaplama % 100 5 yıl
  yekpare % 100 5 yıl
  Onlay Kaplama % 100 5 yıl
  Monollitik 97.8% 5 yıl

mekanik komplikasyonların, kırıkların ve kırılmanın% 33’ü  parafonksiyonlu katılımcılarda 261 restorasyon (257 diş destekli) 5 başarısızlık bir

(Tüm diş destekli)

Lityum disilikat, SB’li hastaları    Retrospektif kohort

tedavi etmek için, özellikle       çalışması

monolitik restorasyonlarda

kullanılması herhangi bir

yapısal komplikasyon

göstermedikleri için geçerli bir

seçenek olarak düşünülebilir

ön42 başarıszlık (% 13)debonding* % 100 2 ydebondingBruksizm katılımcılarındaRetrospektif kohort  
 veneerler (n = 323) 97.2%4 y 97.2% 6 y29 (Bruksizm grubundaneredeyse 3 kat dahaçalışması 
tip 87.4%8 y 83.2% 10 y22) ( P =. 009)fazla debonding olasılığı  
Lösit destekli cam-seramik Kırıklar bir     
  95.2%4 y 91.9% 6 yKırıklar   
  86.8%8 y 85.2% 10 yİstatistiksel olarak önemli   
    değil ( P =. 511)   
        
Ön ve arkaBaşarı OranıKümülatif Başarı Oranı Ön bölgeTüm restorasyonlarTeknik komplikasyonlarRetrospektif kohort  
Tek kronlar (n = 1132) Ön (n =kriterleri  VEYA = 2.60 CIazdır ve öncelikli olarakçalışması 
343) Posterior (n = 789)65 başarısızlık (% 5.74)% 100 1 y% 100 2 y(1.6-4.24)parafonksiyonlu   
  85.6%3 y 100% 4 y 100% 5Hafif Bruksizmkatılımcılarla (bruksizm  
tip y Toplam 96.2%VEYA = 0.93 CI    
Zirkonyum   (0.4-2.16)          sınırlıdır  
  arka Orta şiddette bruksizm   
  97.5%1 y 93.7% 2 yVEYA = 2.62 CI   
  87.5%3 y 90.2% 4 y(1.38-4.98)   
  95.2% 5 yŞiddetli bruksizm    
  Toplam 93.4%VEYA = 3.29 CI    
    (1.62-6.72) CI =% 95   
        
Anterior, posterior ve komple ağız20 başarısızlık (% 7.27)Tüm restorasyonlar birBruxer’da sadece kronlardan biriBruksizmRetrospektif kohort  
rekonstrüksiyonu 98.9%2 y 98.6% 4 ybaşarısız olduolan grupta çok düşük kronçalışması 
  98.3%6 y 98.3% 11 y başarısızlık oranı  
Tek kronlar (n = 275) Ön (n =       
106) Arka (n = 169)       
tip Lityum disilikat       
        
arkaMetal takviyesiz onlaylardaMetal takviyesiParafonksiyonel alışkanlıklaraParafonksiyonel alışkanlığıRetrospektif kohort  
Onlaylar (n = 19)21 başarısızlık (% 26.9)olmadan birsahip 4 katılımcıda görülen 7olan (% 29.2) katılımcılardaçalışması  
        
Metal takviyesiz (n = 78) 87.8%1 y 80% 2 y 72% 3 ykırık onlay (metal takviyesi(% 24.7) olanlara göre  
  69,4%4 y 60% 5 y 60% 6 yolmadan)nispeten daha fazla sayıda  
tip    onlay başarısızlığı oluştu (Fisher  
Sinterlenmiş feldspatik    kesin testi, P =. 420)  
        

Tablo 2. MAStARI önyargı riski değerlendirme değerlendirmesi

 YazarÖnyargı riski 
 Beier ve ark. 25 ( 2012)Yüksek 
    
 Beier ve ark. 26 ( 2012)Yüksek 
    
 Beier ve ark. 27 ( 2012)Yüksek 
    
 Fabbri ve ark. 28 ( 2014)orta 

Aynı yazarların üç çalışması meta-analize dahil edilmemiştir çünkü başarısızlık oranı raporlanan verilerden tahmin edilememiştir. 25-27 Buna ek olarak, örnek özellikler bu çalışmalara aynı katılımcıların dahil edildiğini öne sürdüğünden, etki ölçüsünü az ya da fazla tahmin edebileceği için kombine analiz yapılmamıştır.

 Granell-Ruíz ve ark. 31 ( 2014)orta 
 Monaco ve ark. 29 ( 2013)orta 
 Simeone ve Gracis 30 ( 2015)Yüksek 
 Smales ve Etemadi 24 ( 2004)Yüksek 
    

MAStARI, istatistik değerlendirme ve inceleme aracının meta-analizi.

Monaco ve ark. 29 restorasyonların takılmasından 1 ila 5 yıl sonra sonuçları takip ettikleri 1132 zirkonya bazlı tek kuronu değerlendirdi. Örneklem, 125’i bruxer olan 398 katılımcıdan oluşmaktaydı. SB ile ilgili daha fazla başarısızlık oranları orta ve şiddetli gruplarında bulundu

Simeone ve Gracis 30 25’i bruxer olan 106 katılımcıda 11 yıl önce simante

edilmiş  275 lityum disilikat tek kuronu değerlendirmek için bir

çalışma gerçekleştirdi. Ayrıca, gözlemlenen 20 restorasyon

başarısızlığından sadece 1 i SB grubunda meydana geldi ve bu da

düşük başarısızlık oranı olarak rapor edildi. Bu nedenle başarısızlık ve SB arasında korelasyon bulunmadı.

Smales ve Etemadi 24 metallle güçlendirilmiş ve metalsiz, sinterlenmiş feldspatik seramik onlayların sağ kalımını araştırmıştır. Çalışma, 10’u bruxer olan 50 katılımcıdan oluşmuştur. Bu çalışmanın sonuçlarına dayanarak, SB ve seramik restorasyon başarısızlığı arasında bir ilişki gözlenememiştir.

OR ve Mantel-Haenszel analiz yöntemi kullanılarak 5 çalışmada ikiye dayalı sonuçlar için bir meta-analiz gerçekleştirilmiştir. 24,28-31

Meta-analizden ve kısıtlı sayıda dahil edilmiş çalışmadan elde edilen sınırlı veriler, SB ve diğer seramik restorasyon türleriyle ilgili genel başarısızlık oranlarındaki farklılıkların herhangi bir ilişkiyi desteklemediğini veya reddetmediğini ima etmektedir .

TARTIŞMA

Bu konuyla ilgili güçlü kanıtların olmaması, yazarların gönderilen soruya cevap vermesine izin vermedi. Çalışma tasarımında, örneklem büyüklüğünde, seramik malzemede ve SB tanı kriterlerinde önemli değişkenlik bulunduğundan, çalışmalar heterojen kabul edilmiştir. Ayrıca, I kare testi için gözlenen yüksek değerler, meta-analize dahil edilen çalışmaların, temelde dahil edilen çalışmaların ikisinin tutarsız sonuçları nedeniyle heterojen olduğunu ileri sürmüştür. 28,30 Her ikisi de SB grubunda kontrol grubuna göre oldukça düşük restorasyon başarısızlık oranları göstermiştir. Her iki grupta da benzer şekilde başarısızlık olması gerektiğinden bu sonuç beklenmiyordu. Ek olarak, SB teşhisi için kullanılan yöntemler zayıf veya açıkça tarif edilmemiştir ve tam olarak güvenilir değildir.

Ek literatür

Google Akademik = 11

OpenGrey = 2 ProQuest =

45 Uzman = 0 Referans

listesi = 0

   643 kayıt hariç    
Veritabanı araştırması ile  tutuldu    
        
belirlenen 1162 kayıt       
        
EMBASE = 232       
LILACS = 74 LIVIVO       
= 8 Kopyalar kaldırıldıktan   Görüntülenen 
PubMed (MEDLINE) = 289 sonraki kayıtlar   kayıtlar 
        
ScienceDirect = 266 Cochrane       
Kütüphanesi = 9 Bilim Ağı = 284 (N = 672)   (N = 29) 

Tanımlama Tarama

Şekil 1. Yayınlanmış makale arama ve seçim kriterleri.

Hariç tutulan kayıtlar (n = 21)

  • Çıkarılabilir veya implant destekli protezlerin yanı sıra metal-seramik, kompozit reçine ve ceromer restorasyonların hayatta kalma oranını değerlendiren çalışmalar (n = 2)
  • Yazarla iletişim kurmaya çalıştıktan sonra bile uyku bruksizminin tanısal kriterlere sahip olmadığı veya netliği belli olmayan çalışmalar (n = 2)
  • Eksik bilgi, bruksizm grubu veya farklı bir amacı olmayan çalışmalar (n = 14)
  • İncelemeler, vaka raporları, protokoller, kişisel görüşler, mektuplar, posterler, konferans özetleri ve laboratuvar araştırmaları (n = 3)
Uygunluk için  Nitel senteze dahil Nicel sentezde yer 
değerlendirilmiş tam  edilen çalışmalar alan çalışmalar 
metin makaleler    (meta-analiz) 
       
(N = 29)  (N = 8) (N = 5) 
Uygunluğu   Dahil edilme  

Ayrıca çalışmalarda SB tanı kriterleri konusunda fikir birliği  yoktur. Bununla  birlikte, Lobbezoo ve arkadaşları tarafından oluşturulan bruksizm consensusunda bir derecelendirme sistemi önerilmiştir, 15

Klinik değerlendirme veya anket yolu ile “olası”; anketler klinik bulgularla ilişkili ise “mümkün”; polisomnografi incelemesi yapılırsa “kesin” olarak sınıflandırılmıştır.Burdaki literatürlerde ise genelde klinik bulgular değerlendirlmiş yalnız 1 çalışmada anket kullanılmıştır.

Bu kritik niteliklere rağmen meta-analizden elde edilen

sonuçlar SB katılımcılarında seramik restorasyonlar konusunda

genel bir başarısızlık olasılığı olmadığını ortaya koymuştur. Bununla birlikte,tek başına analiz edildiğinde, ön bölge seramik veneerler SB grubunda artmış risk olarak gösterilmiştir. Beş çalışmada kullanılan sert akrilik reçine oklüzal splintler ortak bir faktör olarak analiz edilmiştir. Bu koruyucuların gece boyunca hem anterior hem de posterior restorasyonlardaki oklüzal yükü azalttığı ve muhtemelen başarısızlık oranlarını azalttığı düşünülmüştür.

Dahil edilen çalışmaların çoğu, gruplar içinde hangi başarısızlığın

meydana geldiğini bildirmedi ve bu verilerin daha fazla değerlendirilmesini

imkansız hale getirdi. Ayrıca, 4 çalışmada simantasyondan 1 yıl sonra

asgari bir takip bildirilmiştir, 24,28,29,30 1 çalışmada en az 3 yıl bildirilmiştir. 31 Bunlar kısa süreli çalışmalar olarak düşünülmelidir. Üç çalışma 102 ± 60 aylık ortalama takip, 25 111 ± 63 ay, 26 ve 118 ± 63 ay 27 ve uzun vadeli kabul edildi.

Bu sistematik derlemenin sonuçları ile yapılan uzun vadeli analizlerle yapılacak daha ileri çalışmalar herhangi bir ilişkiyi daha doğru bir şekilde tespit edebilir.

Diğer bir sorun ise 3 çalışmada cam seramikler olarak  farklı flexural dayanıklılıkları ve kırılma rezistansı olan seramik materyallerin kullanılmasının sonuçları etkilemesi idi 25-27

Ayrıca posterior restorasyonların daha fazla oklüzal yüke maruz kalması sebebiyle ön bölge restorasyonlarına göre başarısızlığa daha yatkın 

olacağı düşünülür.Fakat kullanılan farklı materyallerden bu hipotez de konfirme edilememektedir. 

 
İmalat süreci ile ilgili olarak, tek bir çalışmada monolitik ve kaplamalı
restorasyonlar SB katılımcılarının kaydı ile karşılaştırılmıştır. 28 Monolitik
restorasyonlar daha iyi sonuçlar vermesine rağmen, devam etmek için daha
fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.Özellikle zirkonya altyapılar
ile; zirkonya bazlı veneerlerin ve restorasyon çekirdeğinin farklı fiziksel özellikleri çatlak yayılmasına neden olabilir. 8
      SONUÇLAR Bu sistematik derlemenin sınırlamaları dahilinde aşağıdaki sonuçlar çıkarılmıştır: 1. Sadece anterior seramik veneerler, uyku bruksizmi olan katılımcılar için artan tehlike ve başarısızlık oranları göstermiştir. 2.Bununla birlikte, meta-analizden elde edilen genel sonuç, uyku bruksizmi ile seramik restorasyonları için artan başarısızlık oranları arasında herhangi bir ilişkiyi desteklememiştir.Bunun için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Etiketler

Elvan Biren

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Eğitimi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı